ANBI

Verantwoording

Instandhouding

De Stichting Landgoed Ubbinkbos is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
RSIN nummer/Fiscaalnummer: 8138.08.443.

Eigendommen

De Stichting Landgoed Ubbinkbos, statutair gevestigd te Goutum (Fr) is volledig eigenaar van alle kadastrale percelen van het Landgoed Ubbinkbos, het bosje bij Buinen en het NSW-landgoed Witterholt.  Het gaat om in totaal 114,27ha.

Financiële verantwoording ANBI

Inkomsten verkrijgt de stichting hoofdzakelijk uit de verkoop van hout en SNL-subsidies van de provincie Drenthe.

Deze inkomsten worden aangewend voor het voortbestaan van het bos, .aanschaf plantgoed, onderhoud ed. Al het werk wordt uitgevoerd op basis van vrijwilligheid.
Het klein onderhoud wordt nog voor het grootste gedeelte uitgevoerd door de familie waarvoor zij bij een werkweekend worden getrakteerd op een eenvoudige doch voedzame maaltijd.
De onkosten gemaakt door het bestuur worden vergoed.

De stichting beheert tevens een fonds wat gereserveerd is als stamvermogen voor bijvoorbeeld verdere uitbreiding grondbezit of rampen als stormschade.

Kasoverzicht, inkomsten en uitgaven. van 2020.

Beheervisie
De inkomsten van verpachtingen zijn in 2018 fors gegroeid omdat het grondbezit per 18 -01-2018 is uitgebreid met 69.86.08 hectare bos, akkers en weilanden, gefinancierd uit het stamvermogen.

Missie
De missie van de Stichting is de instandhouding, verbetering en uitbreiding van het bos op het Landgoed Ubbinkbos op een manier die voor de familieleden aantrekkelijk is en die tevens tenminste kostendekkend is.

Functies
De functies die het bos van het Landgoed Ubbinkbos moet vervullen zijn:
– recreatie – van de familieleden én van derden
– natuur – natuurlijke processen worden zoveel mogelijk benut en    ondersteund
– productie – het product hout is vooralsnog de financiële drager van het Landgoed

Functievervulling
De vervulling van de functies wordt zoveel mogelijk gerealiseerd met behulp van biodiversiteit en natuurlijke processen.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten en micro-organismen. Soorten bestaan feitelijk uit individuen, ieder met hun unieke, genetisch vastgelegde kenmerken. Individuen leven samen in groepen of populaties. De populaties van verschillende soorten vormen samen een leefgemeenschap. Op hun beurt vormen verschillende leef-gemeenschappen in hun natuurlijke omgeving samen een ecosysteem. Bij biodiversiteit staat niet alleen het behoud centraal, maar ook het gebruik ervan onder respectering van eigendomsrechten en de overtuiging van het belang van in-situ behoud, dus op de oorspronkelijke plaats van voorkomen.

Natuurlijke processen
De belangrijkste primaire natuurlijke processen zijn: fotosynthese en hoogtegroei.

Fotosynthese is het proces waarmee planten met behulp van licht en water, koolstof uit CO2 uit de lucht vastleggen en opslaan in de vorm van hout – cellulose en lignine. Hoogtegroei is kenmerkend voor bomen; met hoogtegroei concurreren bomen onderling om licht.

Tot de secundaire processen behoort parasitisme, sterfte door bijv windworp, blikseminslag of houtoogst, en decompositie.

Duurzaam gebruik
Het duurzaam gebruik van het bos ten behoeve van de vervulling van maatschappelijke functies wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de resultaten van natuurlijke processen.

Houtoogst concurreert weliswaar met natuurlijke secundaire processen, zoals bijv decompositie, maar vormt een belangrijke schakel naar de maatschappelijke functies.

Houtoogst leidt ook tot verlengde vastlegging van CO2.

Maatschappelijke functievervulling
Het landgoed is slechts dan van een duurzaam bestaan verzekerd, als de inspanningen voor instandhouding en verbetering bedrijfsmatig vrucht afwerpen en/of maatschappelijk gehonoreerd worden. De belangrijkste vermarktbare producten zijn: hout en kerstgroen.

Maatschappelijke honorering, in de vorm van subsidie, wordt verkregen voor instandhouding onder bepaalde voorwaarden die op hun beurt aansluiten bij de natuurfunctie  en voor openstelling t.b.v. recreatie door derden.

In tegenstelling tot de jaarlijkse uitkomsten van het landelijk onderzoek naar de bedrijfsresultaten, overtreffen de inkomsten de uitgaven van het landgoed. De oorzaak hiervan ligt voor een belangrijk deel in het feit dat de diensten en werkzaamheden verricht door familieleden niet vergoed worden, zelfs niet met een onkostenvergoeding.